За нас

„Георгиева, Фитковски и Тонев” е адвокатско дружество, насочено към осигуряване на висококачествени правни услуги в избрани области на правото, консултации по интересуващи клиентите правни въпроси в страната и чужбина, процесуално представителство пред съдилищата и арбитража. Съдружниците в дружеството са обединили своя професионален и житейски опит с цел прилагане на максимално висок стандарт при предоставяне на правни услуги, пълно правно обслужване и всестранен подход при решаване на възникналите казуси. Екипът на адвокатското дружество е съставен от амбициозни и отдадени юристи, целящи да осигурят индивидуален и иновативен подход и грижа за всеки клиент и всеки отделен казус, по който се работи, да се създадат дълготрайни отношения на доверие и взаимно сътрудничество с клиентите ни настоящи и бъдещи . Списъкът ни с клиенти включва български и чуждестранни компании, предлагащи услуги и развиващи своята дейност в различни сфери на дейност – търговията, финансите, консултантските и посреднически услуги, български и чуждестранни инвеститори в областта на строителството, управлението на вземания и много други.

Дружеството поддържа постоянна връзка и работи с доказани с професионализма си адвокати и адвокатски дружества в София и страната, както и с нотариуси и съдебни изпълнители.

Работни езици на дружеството: български, английски и руски.

Нашите услуги

Търговско и корпоративно право. Несъстоятелност.В адвокатско дружество „ГФТ” консултираме клиентите си по въпросите на Търговското и корпоративното право, при избора на ...
Банково право и финанси.При консултиране в областта на банковото право и финанси „ГФТ” използва опита на своите адвокати при консултирането на банки ...
Вещно право. Недвижими имоти и строителство.Предоставяме правни консултации на клиентите в областта на вещното право и инвестирането в недвижими имоти изготвянето на..
Ценни книжа и капиталови пазари.С оглед на икономическите интереси на своите клиенти „ГФТ” предлага  правно консултиране във връзка с извършването на ....

 

 

Последни публикации

ПРОМЕНИ В УРЕДБАТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (ОРЗД/GDPR), ПРИЛОЖИМИ ОТ 25 МАЙ 2018Г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД/GDPR)...

Промишлената приложимост като признак за патентоспособност на изобретенията

Промишлената приложимост е един от трите критерия за патентоспособност на изобретенията, предвидени в чл. 6, ал. 1 от Закона за патентните и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ). Промишлената приложимост представлява признак на патентоспособното изобретение като основен обект на закрила от патентното право, отличавайки ...

Възможно ли е патентоване на “стволови клетки” съгласно българското патентно законодателство?

Възможността за използване на т. нар. “стволови клетки” в медицината поставя въпроса дали не може да се постигне под някаква форма патентна закрила на това приложение. Патентната закрила по българското право обхваща изобретенията и полезните модели. Изобретение е всяко техническо решение – резултат ...